Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
ต้อง Login ก่อนถึงจะใช้งานสมุดเยี่ยมได้
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 0 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน
คุณ กำลังออนไลน์อยู่

 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
         หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา)
Bachelor of Arts Programme in Sociology
ระดับปริญญาโท
       หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) Master of Arts Programme in Social Development

โอกาสในการประกอบอาชีพ
       ผู้จบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ ที่มีตำแหน่งนักสังคมวิทยา หรือที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
     
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
    
กระทรวงยุติธรรม เช่น หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
    
กระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล และหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค
    
กระทรวงมหาดไทย เช่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเขตการปกครองพิเศษ
    
กระทรวงกลาโหม เช่น งานด้านสวัสดิการสังคม และงานสังคมสงเคราะห์ประจำโรงพยาบาลในสังกัด
    
องค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือเด็ก เช่น UNICEF, UNHCR, UNDP
    
องค์การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิและสมาคมต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 3,000 องค์กร
    
การประกอบอาชีพอิสระ เช่น เป็นผู้ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็ก และกิจการทดแทนบทบาทสถาบันครอบครัวต่างๆ ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาตรี
   1.  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
   2.  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
   3.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือ
   4.  เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
   5.  เป็นผู้สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น M

โทรศัพท์ : 035-248-000 ต่อ 8278, 8279
มือถือ : 081-268-1128, 087-911-8914
e-mail : socmcu@hotmail.com
Website : http://www.socmcu.net

  ดูแผนที่ GOOGLE MAP

 

 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 โทร.028-823-154 ต่อ 2122
e-mail :
webmaster@socmcu.net